Nhiệm vụ – giá trị – tầm nhìn

Sứ mệnh

Kaplan Singapore giúp từng cá nhân đạt được mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của mình. Kaplan Singapore xây dựng tương lai, tạo dựng câu chuyện thành công của bạn.


Tầm nhìn

Trở thành tổ chức giáo dục tư nhân luôn được lựa chọn.


Giá trị cốt lõi và văn hóa

Giá trị cốt lõi định hình văn hóa công ty và tạo dựng khuôn khổ cho những gì Kaplan Singapore trao đến cho khách hàng  cũng như nhân viên của mình hằngngày.

  • Trung thực

Kaplan Singapore quan tâm đạo đức cao hơn tất cả những điều khác bởi vì làm mọi việc một cách đúng đắn là con đường duy nhất để phát triển lâu dài. Đạo đức và tính toàn vẹn của chúng tôi phải được thực hiện.

  • Kiến thức

Kaplan Singapore luôn luôn phấn đấu để cập nhật và sử dụng kiến ​​thức đó vì lợi ích của sinh viên, đồng nghiệp, nhân viên và cộng đồng.

  • Hỗ trợ

Kaplan Singapore cung cấp một môi trường hỗ trợ cho sinh viên, nhân viên và cộng đồng. Mọi thứ Kaplan Singapore thực hiện được thiết kế để hỗ trợ cho sự thành công của sinh viên.

  • Cơ hội

Kaplan Singapore sẽ liên tục tìm kiếm những cách thức mới tốt hơn để tạo cơ hội cho sinh viên, nhân viên và cộng đồng . Đây là nền tảng cho sứ mệnh của chúng tôi: “Kaplan Singapore xây dựng một tương lai thành công cho mỗi học viên”.

  • Thành quả

Kaplan Singapore thành công khi sinh viên của chúng tôi thành công. Kaplan Singapore đo lường sự thành công bằng số lượng mục tiêu mà học viên của chúng tôi đạt được.